Polityka prywatności

Wypełniając ustawę 34/2002 z 11 lipca w sprawie Usług Społeczeństwa Informacyjnego i Handlu Elektronicznego (LSSICE) informuje się Użytkowników o danych odnoszących się do właściciela niniejszej domeny:

 • Właściciel: LedsC4, SA
 • Adres: Carretera de Rubí 88, 2ª planta Local A2, Sant Cugat del Vallés
 • Tel. +34 973 46 81 00
 • Fax. +34 973 46 81 06
 • e-mail: [email protected]
 • NIP: A59410910
 • Wpisana do Rejestru Handlowego w Barcelonie, tom 38929, arkusz 204, strona B5402, wpis 30

Przetwarzanie danych osobowych, jak również jakiejkolwiek innej informacji wnioskowanej przez Użytkownika lub w celu zarządzania i rozpatrzenia zapytań, blogu lub tych podejmowanych w ramach niniejszego serwisu internetowego będzie wykonywane podporządkowując się postanowieniom ustawodawstwa z zakresu ochrony danych obowiązującego w każdym momencie (Rozporządzenie UE 2016/679 w sprawie ochrony danych) i przepisom wykonawczym oraz ustawie 34/2002 z 11 lipca w sprawie usług społeczeństwa informacyjnego oraz handlu elektronicznego.

Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem z zakresu ochrony danych osobowych przez dane osobowe rozumie się „wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanych lub możliwych do zidentyfikowania osób fizycznych".

Firma LEDS-C4 wypełnia wymogi ustanowione przez obowiązujące ustawodawstwo w sprawie ochrony danych osobowych i przepisy wykonawcze.

Przedmiotem niniejszej Polityki Prywatności jest poinformowanie na temat polityki ochrony danych osobowych na oficjalnej stronie internetowej, jak również pozostałych sposobów dostępu do sieci i Internetu (zwanych dalej „serwisem internetowym”) tak, aby Państwo swobodnie i dobrowolnie zadecydowali czy życzą sobie udostępnić firmie LEDS-C4 swoje dane osobowe, jakie możemy wymagać lub uzyskać od Państwa przy okazji dostępu i korzystania z tego serwisu internetowego jak i z jego treści.

Niniejsza polityka prywatności rozszerza się w sposób nieograniczony na:

http://ww.ledsc4.com 

https://www.facebook.com/pages/LEDS-C4/288457887908776

https://twitter.com/ledsc4

https://www.linkedin.com/company/leds-c4

https://es.pinterest.com/ledsc4/pins/

https://instagram.com/leds_c4/

1.- Informacje i przeznaczenie

 • Jedyne dane osobowe do jakich firma LedsC4 ma dostęp są tymi, jakich Użytkownik dobrowolnie dostarczy.
 • Pod tym względem konieczne jest, aby Użytkownik wiedział, że w celu przejścia do pewnych usług oferowanych za pośrednictwem tej strony internetowej i sieci społecznościowych poprosi się go o dane osobowe i o wypełnienie formularzy których pola są obowiązkowe w taki sposób, że ominięcie któregoś z nich może oznaczać niemożność z naszej strony, abyśmy obsłużyli jego wniosek lub niemożność dostępu bądź korzystania z ww. usług i treści, za wyjątkiem, kiedy w samym formularzu występować będą dane do dobrowolnego wypełnienia.
 • Wypełniając postanowienia z obowiązującego ustawodawstwa z zakresu ochrony danych informujemy, że przyjmując niniejszą Politykę Prywatności Użytkownik akceptuje, aby jego dane osobowe zostały wprowadzone i przetwarzane w jednym lub kilku plikach, których prawo własności i odpowiedzialność przypada firmie LedsC4 w celu:
 • Świadczenia usług i dostarczania wnioskowanych informacji,
 • Możliwości przeprowadzania ankiety, rozpatrywania reklamacji i skarg według istniejących przepisów dot. jakości.
 • Informowania na temat firmy, o nowościach w sektorze i przekazywania jakichkolwiek wiadomości jakie mogą go interesować w odniesieniu do produktów i cen, wydarzeń, targów i działań w jakich bierze udział lub jakie promuje firma za pośrednictwem jakiegokolwiek środka technicznego będącego w zasięgu (drogą internetową, telefoniczną, faxem, za pośrednictwem sieci społecznościowych, e-mailu, telefonu komórkowego, usług przesyłania wiadomości błyskawicznych i wszelkich innych).
 • Sprawowania kontroli i monitorowania zakupionych produktów.
 • Przeprowadzania selekcji personelu w przypadku wysłania CV.
 • Jednocześnie, wypełniając postanowienia z ustawodawstwa z zakresu ochrony danych i ustawy 34/2002 z 11 lipca w sprawie Usług Społeczeństwa Informacyjnego i Handlu Elektronicznego (zwanej dalej LSSI-CE), informujemy Państwa, że ich dane mogą zostać użyte w celu przesyłania komunikatów handlowych i grzecznościowych związanych z naszym przedsiębiorstwem za pośrednictwem telefonu, tradycyjnej poczty, faxem, pocztą internetową lub równoważnymi środkami komunikacji elektronicznej.
 • W podobny sposób informujemy Państwa, że ich dane zostaną przekazane w tych wszystkich przypadkach, gdy będzie to konieczne w celu rozwinięcia, prowadzenia i kontrolowania istniejącej relacji z Państwem w odniesieniu do usługi zakontraktowanej z firmą LedsC4 lub w tych przypadkach, kiedy uprawni do tego przepis o randze ustawy, a w szczególności, kiedy dojdzie do jednego z następujących przypadków: a) przetwarzanie lub przekazanie będzie miało na celu zadośćuczynienie autentycznemu zainteresowaniu osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie lub cesjonariusza chronionego wspomnianym przepisem; b) przetwarzanie lub przekazanie danych będzie konieczne, aby osoba odpowiedzialna za przetwarzanie mogła wypełnić obowiązek jaki nakłada na nią wspomniany przepis.

2.- Udzielenie zgody

A zatem przyjmując niniejszą Politykę Prywatności Użytkownik akceptuje jej treść i udziela swojej wyraźnej zgody na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w ww. celach.

Zgoda na przetwarzanie Państwa danych w celach opisanych w powyższym punkcie rozumieć się będzie jako udzielona poprzez zaznaczenie odpowiednich pól umieszczony w tym celu na naszej stronie internetowej.

Jednocześnie, kiedy Użytkownik udostępni swoje dane osobowe poprzez użycie e-maili kontaktowych jakie mogą pojawić się na tym serwisie internetowym, wyraźnie upoważnia firmę LedsC4 do przetwarzania jego danych osobowych tak, aby móc obsłużyć jego wnioski o usługi.

Akceptacja przez Użytkownika przetwarzania jego danych przez firmę LedsC4, jak również otrzymywania komunikatów handlowych drogą elektroniczną w ustalonej formie zawsze będzie miała charakter odwołalny bez mocy działania wstecz, zgodnie z postanowieniami z obowiązującego ustawodawstwa.

3.- Jakość danych

Użytkownik strony internetowej i adresat dostarczanych usług będzie jedynie odpowiedzialny za prawdziwość i ścisłość wniesionych danych, a firma LedsC4 działać będzie w dobrej woli jako zwykły usługodawca.

Dlatego, ważne jest, aby udostępnione dane były precyzyjne, prawdziwe i legalne, a firma LedsC4 zastrzega sobie prawo do wykluczenia z usług tych Użytkowników, którzy dostarczyli nieprawdziwych danych, z zastrzeżeniem że mogą zostać podjęte działania prawne, przy czym zobowiązuje się on do poinformowania o zmianach jakim mogą ulec jego dane osobowe tak, aby firma LedsC4 miała je zawsze zaktualizowane.

4.- Przechowywanie danych

Firma LedsC4 będzie przechowywać dostarczone dane osobowe przez konieczny okres czas podczas gdy trwać będą relacje biznesowe lub świadczona usługa oraz dla celów handlowych lub marketingowych, dopóki nie wyrażą Państwo swojego sprzeciwu, usunięcia lub w danym przypadku ograniczenia.

W każdym przypadku w celu określenia okresów przechowywania danych firma uwzględni lokalne prawa, zobowiązania umowne oraz oczekiwania i wymagania naszych klientów. W chwili, kiedy skorzystają Państwo ze swojego prawa do usunięcia, sprzeciwienia, odpowiedniego ograniczenia lub kiedy uznamy, że już nie jest konieczne przetwarzanie Państwa danych przystąpimy w przypadku, kiedy będzie to możliwe, do usunięcia ich lub zniszczenia w bezpieczny sposób, o ile nie będzie konieczne przechowywanie ich z uwagi na postanowienie jakiegoś rozporządzenia prawnego. W takim przypadku poinformujemy Państwa o tym i będziemy przetrzymywać je zablokowane.

5.- Zabezpieczenie i ochrona

Jeżeli chodzi o zabezpieczenie i ochronę informujemy Państwa, że Państwa dane będą traktowane zachowując środki techniczne, poziom bezpieczeństwa i stopień zabezpieczenia jakie są prawie wymagane w celu uniknięcia ich utraty, niewłaściwego użycia, modyfikacji, nieautoryzowanego dostępu oraz kradzieży danych udostępnionych przez Użytkownika za pośrednictwem tego serwisu internetowego oraz że będą one przetwarzane z zachowaniem odpowiedniej poufności i tajemnicy.

6.- Skorzystanie z praw i zapytania

Na koniec zostają Państwo poinformowani, że mogą skorzystać z praw do dostępu, poprawienia, anulowania/usunięcia, sprzeciwienia się, ograniczenia i przeniesienia na zasadach wskazanych w przepisach dot. ochrony danych kontaktując się z firmą LedsC4 Departamento de Protección de Datos (Dział ds. Ochrony Danych), C/ Afores s/n. 25750 de Torà (Lérida) Hiszpania, tel. +34 973 468 100, lub drogą mailową na [email protected] oraz że w przypadku doświadczenia jakiegokolwiek rodzaju ingerencji podczas korzystania ze swoich prawy, mają Państwo możliwość złożenia zażalenia do właściwych organów - Agencji ds. Ochrony Danych.